این ویدئو بخشی از یک فیلم مستند هست که تماما در واقعه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ تهیه شد