اکبر خوشکوش: شکنجه گر و قاتل دیروز و اصلاح طلب امرو