انتشار کتاب «شهبانو و من»؛ روایت آشنایی مورخ آمریکایی با شهبانو فرح پهلوی و گردآوری گنجینه موزه هنرهای معاصر