آمریکا سه سازمان مرتبط با صنایع فضانوردی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد