«انجمن‌های مشروطه» در تدارک تشکیل «سازمان مشروطه ایران»؛ نشست «انجمن مشروطه آلمان» در شهر کلن