ماجرای نامه ی ۳۲ تن نمایندگان کنِسِت(پارلمان) اسرائیل به وزارت امور خارجۀ اسرائیل.