‏حکومت نهایت سعی خودش را میکند که  اخبار اعتصابات درز نکند  ‎