شاهزاده به خامنه ای: در صفت تو، هذیان است! عرفان قانعی فرد