پیام یک شیر‌زن از مقابل فرمانداری بابلسر به شهبانو فرح پهلوی