نشریات اسرائیلی: «ضعف آمریکا» در افغانستان «قیمت سنگینی» از اسرائیل خواهد گرفت