فوری: بازاریان تهران با شعار «رضا شاه روحت شاد» به استقبال سرکوبگران رفتند