شماره ۱۵ کتاب برآیند انقلابهای خونین - بخش دوم -قسمت نهم - (پارت۲)