شاهزاده رضا پهلوی: پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان نماد همبستگی ملی مردمان ایران است