شاهزاده رضا پهلوی: مهسا همچون دخترم بود؛ در مقابل توحشِ این رژیم زن‌ستیز باید ایستاد