رفتار شادی امین ها اثباتی از حقایق تاریخ! و هشداری برای فردا است