تلفات سنگین و ریزش در یگانهای سرکوب؛ مزدورِ خارجی هم مشکل رژیم را علاج نمی‌کند