ترکش های جنگ اسرائیل و حماس با آقای جمشید چالنگی و خانم  محبوبه مرادی و آقای  بابک شکرابی