امیر طاهری: دیکتاتور‌های انقلابی و دشمنی ذاتی آنها با فرهنگ خسروانی ایران و گفتمان مشروطه