امیر طاهری: دفاع از زن به شیوه امیرالمومنین نامرئی