امیر طاهری: از تهران به قاهره و بازگشت ׀ سید جمال ׀ نواب صفوی ׀ روح‌الله خمینی