آرزوها در وین؛ نقش مردم در برباد دادن آرزوهای خامنه ای