آتشِ آبان؛ زیرِ خاکستری است که به زودی زبانه می‌کشد