تفسیر خبر با جمشید چالنگی  : آیا حکومت ایران دنباله رو امیرنشین قطر است؟!