در پشت پرده های انقلاب خاطرات جعفر شفیع زاده از صفحه ۵۱- ۱۰۰