در پشت پرده های انقلاب خاطرات جعفر شفیع زاده از صفحه ۱۵۱- ۱۹۰